Busgarage Hafnerbach

3386 Hafnerbach, Kirchenplatz 2